THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Xem tất cả

Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM Tuyển Sinh Liên Thông Ngành Công Nghệ Thực Phẩm

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM Hotline: 0983347134 – Website: trangtuvantuyensinh.edu.vn ———o0o——— TP. Hồ Chí Minh, ngày...

Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM Tuyển Sinh Liên Thông Ngành Kế Toán

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM Hotline: 0983347134 – Website: trangtuvantuyensinh.edu.vn ———o0o——— TP. Hồ Chí Minh, ngày...

Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM Tuyển Sinh Liên Thông Ngành Ngôn Ngữ Anh

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM Hotline: 0983347134 – Website: trangtuvantuyensinh.edu.vn ———o0o——— TP. Hồ Chí Minh, ngày...

Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM Tuyển Sinh Liên Thông Ngành Công Nghệ Thông Tin

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM Hotline: 0983347134 – Website: trangtuvantuyensinh.edu.vn ———o0o——— TP. Hồ Chí Minh, ngày...

Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM Tuyển Sinh Liên Thông Ngành Công Nghệ Sinh Học

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM Hotline: 0983347134 – Website: trangtuvantuyensinh.edu.vn ———o0o——— TP. Hồ Chí Minh, ngày...

Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM Tuyển Sinh Liên Thông Ngành Quản Trị Kinh Doanh

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM Hotline: 0983347134 – Website: trangtuvantuyensinh.edu.vn ———o0o——— TP. Hồ Chí Minh, ngày...

Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM Tuyển Sinh Liên Thông Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM Hotline: 0983347134 – Website: trangtuvantuyensinh.edu.vn ———o0o——— TP. Hồ Chí Minh, ngày...

Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM Tuyển Sinh Liên Thông Ngành Tài Chính Ngân Hàng

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM Hotline: 0983347134 – Website: trangtuvantuyensinh.edu.vn ———o0o——— TP. Hồ Chí Minh, ngày...