Những lưu ý khi phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Trưởng ban Phúc khảo chịu trách nhiệm tổ chức thu thiết bị thu, phát thông tin của những người đang thực hiện nhiệm vụ tại Ban Phúc khảo ngay trước mỗi buổi chấm.

Những Lưu Ý Khi Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp THPT Năm 2022

Ngày 19/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 1523/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Theo đó Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn sau khi công bố kết quả thi, các đơn vị tổ chức phúc khảo bài thi theo quy định. Theo đó, Bộ lưu ý những điểm dưới đây:

Các thành phần không trực tiếp tham gia công tác chuyên môn tại Ban Chấm thi như công an, bảo vệ, y tế, phục vụ có thể tham gia Ban Phúc khảo.

Trưởng ban Phúc khảo chịu trách nhiệm tổ chức thu thiết bị thu, phát thông tin của những người đang thực hiện nhiệm vụ tại Ban Phúc khảo ngay trước mỗi buổi chấm phúc khảo và chịu trách nhiệm lưu giữ, bảo quản các thiết bị này trong suốt thời gian triển khai buổi chấm phúc khảo với sự phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn của công an.

Những lưu ý khi phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Những lưu ý khi phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Phúc khảo bài thi trắc nghiệm:

Chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm được thực hiện theo khoản 5 Điều 33 Quy chế thi.

Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm nhận thông tin tài khoản phúc khảo trên phần mềm từ Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi bằng email qlthi@moet.gov.vn (việc nhận email về Bộ Giáo dục và Đào tạo được thực hiện bên ngoài khu vực chấm phúc khảo).

Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm nhận CD chứa dữ liệu phúc khảo (tệp tin Excel chứa danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo theo môn thi), CD chứa thông tin khi chấm (của Ban Chấm thi trắc nghiệm đã bàn giao cho Hội đồng thi), các máy quét, máy chủ và các máy trạm, … từ Hội đồng thi.

Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm nhập dữ liệu phúc khảo vào Phần mềm, thực hiện kiểm tra bài thi của thí sinh có đề nghị phúc khảo để đối chiếu từng câu trả lời trên Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh với ảnh quét và kết quả nhận dạng sau sửa lỗi trên Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm đã lưu trong quá trình chấm thi. Nếu phát hiện có sai sót thì thực hiện điều chỉnh trên phần mềm chấm thi trắc nghiệm để chấm điểm và xuất báo cáo phúc khảo.

Sau khi chấm xong, Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm thực hiện xuất dữ liệu báo cáo (CD4).

Lưu ý: Đĩa CD4 có chứa bản sao lưu cơ sở dữ liệu của phần mềm. Kiểm tra lại nội dung đĩa CD4 xem đã đủ các thư mục và tệp tin như trong hướng dẫn của phần mềm.

Thời hạn gửi đĩa dữ liệu kết quả phúc khảo bài thi trắc nghiệm CD4 và hoàn thành công tác phúc khảo bài thi trắc nghiệm thực hiện theo Lịch công tác kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Phúc khảo bài thi tự luận:

Ban Làm phách cử tối thiểu 03 người để thực hiện làm phách mới cho các bài thi của thí sinh có đơn phúc khảo. Người làm phách phải được cách ly triệt để từ khi thực hiện nhiệm vụ làm phách đến khi hoàn thành việc chấm phúc khảo.

Việc làm phách mới cho các bài thi được Ban Làm phách thực hiện theo quy trình làm phách 1 vòng bằng Phần mềm Hỗ trợ chấm thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp hoặc làm phách thủ công; dán kín số phách cũ và đánh số phách mới trước khi bàn giao các túi bài thi đã được làm phách mới cho Ban Thư ký Hội đồng thi.

Ban Phúc khảo bài thi tự luận tổ chức chấm lại bài thi theo hướng dẫn chấm, bảo đảm đúng nguyên tắc 02 cán bộ chấm thi chấm độc lập trên một bài thi.

Thực hiện việc cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào Hệ thống Quản lý thi và báo cáo kết quả sau phúc khảo theo quy định.

Lập hồ sơ phúc khảo, bao gồm: Quyết định thành lập Ban Phúc khảo, các biên bản của Ban Phúc khảo, các biên bản đối thoại giữa các cặp chấm thi (nếu có), danh sách thí sinh được thay đổi điểm bài thi.

Nguồn: Giáo dục Việt Nam